Koncept BS začleňujeme do péče od dubna roku 2018, kdy byl úspěšně proškolen personál domova. Naše cílová skupina si vyžaduje specifickou péči, při jejímž poskytování jsou prvky BS základem. Umožnění prožití vnímání vlastního těla se stává u imobilních uživatelů jedním z nejdůležitějších forem komunikace. Imobilní uživatelé (jelikož si nedokážou svou polohu měnit sami) jsou ochuzeni o spoustu podnětů ze svého okolí, což se nyní snažíme prvky BS změnit, ať už iniciální dotekem, vestibulární či somatickou stimulací nebo za použití nástavbových prvků BS. Určité prvky BS aplikujeme u uživatelů dezorientovaných, neklidných, s pocity úzkosti či deprese, přesto, že jsou mobilní.

Základy bazální péče u nás začínají už v době, kdy zájemce o službu (často v zastoupení člena rodiny) podá žádost o poskytnutí sociální služby. Během jednání se zájemcem zjišťujeme důležité informace (biografii) především ohledně jeho zvyklostí, rituálů, oblíbených či neoblíbených činností a jídel, vztahů s rodinou, nepříjemných vzpomínek, o kterých si žadatel nepřeje mluvit, nebo se mu vybavují a způsobují mu bolest a nepříjemné pocity, zda má problém s odhalením svého těla (například u žen problém přijmout muže-pečovatele), a další specifika z žadatelova života.

Před přestěhováním nového uživatele do zařízení doplňujeme podrobnější informace, abychom uživateli zajistili co možná nejjednodušší přechod z jeho přirozeného prostředí do domova a zvládnutí adaptačního období. Nejvýznamnější zdrojem těchto informací je pro nás v této chvíli rodina uživatele, protože sám uživatel již ztratil schopnost vybavit si je nebo o nich vyprávět vzhledem ke svému onemocnění. Všechny důležité informace o uživateli zapíšeme do formuláře Sjednaný rozsah a průběh poskytování sociální služby a do formuláře Podklady pro bazální stimulaci.

Rodiny a blízké uživatele seznamujeme prostřednictvím informačního letáku a při osobním jednání s tím, jak poskytování služby v domově probíhá a jakým způsobem do ní začleňujeme BS, ale také to, jak se do BS mohou oni sami zapojit.

Následně tyto informace zapracujeme do Plánu péče, Plánu rizik a individuálního plánování.

Pro začlenění konceptu BS do péče u každého z uživatelů zkoušíme, jaké prvky jsou u něj použity k efektivní stimulaci, které mu naopak nevyhovují. Při zvolené stimulaci sledujeme uživatelovy reakce, mimiku či další projevy. O průběhu každé stimulace vedeme záznamy do formuláře Práce s konceptem BS, který má každý uživatel založen ve své složce k individuálnímu plánování. Na rubu titulní strany tohoto formuláře je fotka uživatele, pokud je zaveden, tak iniciální dotek a tabulka, do níž zapisujeme „Co dle IP zavedeme a vyzkoušíme“.

U daného uživatele nastavíme dle zavedených prvků BS také odpovídající čárové kódy a zařadíme je do seznamu čárových kódů činností prováděných u tohoto uživatele. Umístíme je na vnitřní stranu dveří šatní skříně a po provedení této činnosti je zaznamenáme pomocí čtečky.

Největší důraz klademe na to, aby mohl uživatel služby stále naplňovat své rituály a zvyky (což naší cílové skupině přináší pocit bezpečí), pokud je to v souladu s principy a limity poskytované služby. Snažíme se také udržovat nebo zlepšovat schopnosti péče o vlastní osobu s přihlédnutí k uživatelovu věku, jeho schopnostem a dovednostem.

TŘI VÝCHOZÍ PRVKY KONCEPTU

Základními prvky konceptu BS jsou vnímání, pohyb a komunikace.

Každý člověk vnímá sebe sama a svět okolo sebe pomocí smyslových orgánů. Vnímání je zprostředkováno každým podnětem, který působí na smysly člověka a vyvolává stimulaci (dráždění), tím informuje o změnách ve vnitřním i vnějším prostředí.

Smyslové orgány v konceptu BS nazýváme komunikačními kanály:

Pohybem lépe vnímáme hranice vlastního těla. Pokud člověk ztratí schopnost samostatného pohybu, může dojít k narušení vnímání těla (degenerativní habituaci) a k ochuzení o spoustu podnětů ze svého okolí (omezením zorného pole), ale i vnitřního světa. Pomocí změny polohy nebo mikropolohování nabídneme uživateli jiné zorné pole a také možnost uvědomění si částí svého těla (tlakem na podložku).

Komunikací jako výměnu informací mezi dvěma a více komunikujícími stranami, je efektivní jen v případě, že všichni dokážou sdělované informace vnímat, analyzovat, a reagovat na ně. K tomu musí být splněny podmínky chtít, umět a moci komunikovat. V případě, že jedna komunikující strana nemůže splnit všechny podmínky, je narušena komunikace a musíme tedy v dané situaci zvolit nejvhodnější typ komunikace – přizpůsobit způsob a úroveň komunikace potřebám uživatele.

U uživatelů, především u těch verbálně nekomunikujících, věnujeme zvýšenou pozornost i nepatrným signálům (mimika, mrknutí oka, změna svalového napětí apod.), vše, čím se uživatel projevuje, musíme považovat za příležitost k navázání kontaktu se svým prostředím.

„Desatero Bazální stimulace:

CERTIFIKÁT –Bazální stimulace 2021

CERTIFIKÁT – Bazální stimulace 2020

LETÁK – Bazální stimulace