O nás

Poslání

Posláním celodenní pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem Medela-péče o seniory o. p. s. je poskytovat osobám starším 55 let se sníženou schopností orientace a se sníženými poznávacími schopnostmi bezpečné bydlení, vyváženou celodenní stravu, podporu a pomoc při celkové péči o svou osobu ve stabilním, důstojném a respektujícím prostředí. 

Kdo pečuje

O naše klienty pečuje celodenně proškolený personál:

 • zdravotní sestry
 • pracovníci přímé obslužné péče
 • pracovnice volnočasových aktivit
 • sociální pracovnice
 • fyzioterapeut

Externí pracovníci, kteří do domova pravidelně dochází:

 • praktický lékař
 • psychiatr

O zázemí pečují:

 • pracovnice úklidu
 • pracovníci údržby
 • kuchaři, kteří připravují celodenní stravu přímo v zařízení 

Pro koho není služba určena/Komu nemůžeme službu poskytnout

 • osobám s nestabilizovaným chronickým duševním onemocněním, 
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 
 • osobám s přenosnými infekčními chorobami, 
 • osobám s onemocněním schizofrenií, 
 • osobám s alkoholovou a drogovou závislostí v akutním stadiu

Cíle

 • Nově příchozím uživatelům poskytovat podporu a pomoc v období po nastěhování do domova a začátku užívání sociální služby. Vytvářet takové podmínky, prostřednictvím kterých uživatel zvládne proces adaptace s co nejmenšími problémy.
 • Vytvářet uživatelům bezpečné prostředí pro klidné a důstojné prožití stáří se zachováním zažitých rituálů a zvyklostí.
 • Zajišťovat kvalitní a odbornou sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péči.
 • Podporovat rodiny a přátele našich uživatelů ke spolupráci při péči o své blízké a motivovat k udržování jejich přirozeného vztahu.
 • Podporovat uživatele k udržování či zlepšování svých schopností péče o vlastní osobu s přihlédnutím k jejich věku, schopnostem a dovednostem.
 • Motivovat uživatele k aktivnímu zapojení se do volnočasových aktivit nabízených domovem a podpořit tak smysluplné naplňování volného času uživatelů.
 • Vytvářet příležitosti pro společenský kontakt uživatelů v domově i mimo něj.

Zásady

Respektujeme individuální a specifické potřeby každého uživatele služby

 • Chováme se k uživateli empaticky, respektujeme jeho přání a schopnosti, trpělivě nasloucháme
 • Týmová spolupráce, nepřetržitě si během směny předáváme aktuální informace o změnách v soběstačnosti a chování uživatele, čímž předcházíme zbytečné stresové zátěži uživatele

Dbáme na zachování důstojnosti uživatele

 • Komunikujeme s uživatelem, rodinnými příslušníky i mezi personálem dle zásad etického kodexu zaměstnance
 • Respektujeme soukromí a zachování intimity každého uživatele, zachováváme mlčenlivost
 • Přistupujeme k uživatelům jako rovnocenným partnerům, uctivě a chráníme je před ponížením a předsudky
 • Respektujeme svobodná rozhodnutí uživatele

Podporujeme uživatele v udržování kontaktů se společenským prostředím

 • Vytváříme příležitosti k navazování nových společenských kontaktů s různými institucemi formou vystoupení pro uživatele na půdě domova nebo zprostředkováváme účast uživatelům na výletech či zajímavých akcích mimo domov
 • Pořádáme společenské akce pro uživatele a širokou veřejnost přímo v domově nebo přilehlé zahradě
 • Spolupracujeme s rodinnými příslušníky, aktivně je zveme na společenské akce domova a podporujeme v udržování kontaktu se svými blízkými