Projektu Moravskoslezského kraje

Díky finanční podpoře a projektu Moravskoslezského kraje „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019“:  můžeme realizovat tři naše projekty a to „Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách – Medela-péče o seniory o.p.s.“ , „Pořízení nového vybavení v rámci materiálně-technického zabezpečení sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s.“ a  „„Realizace investic ke zkvalitnění sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s.“

Na vzdělávání zaměstnanců klademe veliký důraz a veškeré vzdělávací aktivity jsou součástí dlouhodobého plánu vzdělávání zaměstnanců v našem domově. V letošním roce se věnujeme tématům Základy psychologie osobnosti pro pracovníky v sociálních službách, Efektivní komunikaci v sociálních službách a tématu Jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi. Vybrané odborné kurzy byly zvoleny na základě zevrubné analýzy potřeb zaměstnanců, reflektují tak skutečné potřeby a požadavky personálu v oblasti zvyšování jejich kvalifikace.Projektový záměr si stanovuje za cíl zajistit vysoký standard a kvalitu poskytovaných sociálních služeb v domově se zvláštním režimem v Ostravici.

V projektu pořízení materálně-technického vybavení pro domovy se zvláštním režimem, podpořeného z Moravskoslezského kraje v roce 2019, se jedná o nákup podlahového mycího stroje, vybavení do kuchyně ( odstředivka na ovoce a zeleninu, nářezový stroj, blixer – mixér na mixovanou stravu ) , nákup kluzných prostěradel, přenosných mini-terminálů, hydraulického chodítka, výmalba domova .

V projektu realizace investic ke zkvalitnění sociální služby – Medela-péče o seniory o.p.s. ,  podpořeného z Moravskoslezského kraje v roce 2019, se jedná se o vybudování zpevněných chodníků, čímž se stane zahrada„bezbariérovou“ . Po vybudování chodníků, budou moci zahradu využívat senioři částečně i zcela imobilní. Díky těmto terénním úpravám budou moci na zahradu i senioři využívající nejrůznější kompenzační pomůcky . V současné době na zahradě nejsou chodníky a pohyb je pouze po travnaté ploše, kdy terén není zcela rovný. Dále  dojde ke zpevnění okraje a k vybudování bezpečného odtoku dešťové vody, který bude zároveň s terénem. Bude tak přechod mezi zahradou a zpevněnou asfaltovou plochou bezpečný.  Tyto úpravy jsou v souladu s dlouhodobými cíli organizace, které jsou zaneseny ve veřejném závazku. Ve veřejném závazku se organizace zavázala vytvářet uživatelům/ seniorům bezpečné prostředí pro klidné a důstojné prožití stáří se zachováním zažitých rituálů a zvyklostí.  Dlouhodobé cíle poskytovatele jsou Vybudování bezpečné terapeutické zahrady s chodníky .  Dále tento projekt řeší nákup klimatizační jednotky do společných prostor a nákup sprchového elektricky polohovatelného křesla, díky kterému bude možné provádět hygienu komfortně také u uživatelů zcela imobilních.

Z program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2017 a 2018   byly podpořeny naše projekty na vzdělávání zaměstnanců, zkvalitnění sociální služby v rámeci materiálně – technické základny a nákup vozidla pro sociální službu. Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory Moravskoslezského kraje . 

                                                                                                                                            Za tuto podporu velice děkujeme.

Po otevření jednotlivých odkazů se dozvíte bližší informace k projektům

PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  v roce 2018
PODPOŘENÉ PROJEKTY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  v roce 2017

Nejnovější aktuality